Vol 19, No 2 (2015)

Table of Contents

Front Cover IPTEK Vol. 19 Iss. 2
 
Table of Contents IPTEK Vol. 19 Iss. 2
 

Articles

Author Icon Abas Sato, Adi Rahardianto, Andy Bagoes Santoso
1-8
Author Icon Wiwik Sulistiyowati, Verani Hartati, Arief Senja Fitrani
9-16
Author Icon Abdul Hamid
17-22
Author Icon Achmad Chusnun Ni'am
23-30
Author Icon Jenny Caroline, Didied Widhi H
31-40
Author Icon Budhi Santoso
41-48
Author Icon Hairul Huda, Zulminadan Ardi, Adam Ari Johansyah
49-58
Author Icon Anita Theresia Kurniawati
59-66
Author Icon Mustofa, Ramang Magga, Yusnaini Arifin
67-74
Author Icon Imam Kholiq
75-91